Polityka Prywatności Załatwiam przez Internet z dn. 03.04.2020

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest właściciel i operator serwisu Załatwiam przez Internet, czyli Fundacja Polska 5.0 w Warszawie przy ulicy Lindleya 16, 02-013 Warszawa. Fundacja zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000793587, posiada nr NIP: 7010935552 oraz nr statystyczny REGON: 383855147.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących Ci na podstawie RODO możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: kontakt@polska5-0.org.

2. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe
Twoje dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w prawnie usprawiedliwionym celu, tj. w celu marketingu bezpośredniego naszych usług. Jeżeli wyrazisz na to zgodę, to Twoje dane będziemy przetwarzali również w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług firm z nami współpracujących.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy
Możemy przetwarzać następujące Twoje dane:
adres e-mail

4. W jaki sposób gromadzimy dane
Dane osobowe zbieramy, gdy:

1.    Korespondujemy z wykorzystaniem poczty elektronicznej,

2.    Twoje urządzenie łączy się z naszym serwisem (pliki cookies).

5. Zobowiązania Administratora związane z Twoimi danymi osobowymi
1.     Zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w punkcie 2 powyżej, z zastrzeżeniem punktu 6 poniżej.

2.     Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie organizacyjne, fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych.

6. Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów
Do Twoich danych mają dostęp podmioty z którymi Administrator współpracuje w celu realizacji usług, tj. dostawcy zewnętrznych systemów wspierających naszą działalność, podmioty dostarczające nam usługi hostingowe, pocztowe czy usługi IT.

Twoje dane osobowe przetwarzane są z wykorzystaniem oprogramowania i usług takich firm jak ZOHO i Microsoft. Dlatego odbiorcą danych są ZOHO Corporation z siedzibą w Pleasanton st. California, USA, ZOHO Corporation PVT LTD z siedzibą w Valancherry, Indie (dane zabezpieczone przez podpisanie Standardowych Klauzul Umownych) oraz Microsoft Corporation z siedzibą w Redmond st. Waszyngton, USA. Firma Microsoft posiada certyfikat „Tarcza prywatności”, który gwarantuje właściwe zabezpieczenie danych osobowych.

7. Okres przechowywania danych
Dane osobowe są anonimizowane (pozbawiane danych osobowych) i przetwarzane jedynie w celach statystycznych i reklamowych.

Dane osobowe dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług będą przetwarzane do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu, aż wycofasz zgodę na ich przetwarzanie – chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego terminu przechowywania danych.


8. Jak wycofać zgodę
Jeżeli chcesz wycofać, wcześniej udzieloną, zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres: kontakt@polska5-0.org.

9. Twoje prawa związane z ochroną danych
Masz prawo uzyskania od nas informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, w jakim celu je przetwarzamy, jakimi kategoriami Twoich danych dysponujemy, jakie są kategorie odbiorców Twoich danych oraz jaki jest planowany okres ich przechowywania.

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych.

Możesz żądać usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Żądania te niezwłocznie spełnimy o ile wystąpią przesłanki opisane odpowiednio w art. 17 i 18 RODO.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych. Po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy je przetwarzać, chyba że wykażemy istnienie nadrzędnych, ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Jeżeli uważasz, że doszło do naruszenia Twoich praw, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora (adres siedziby ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzanie danych będzie legalne do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

10.  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonywania przez nas usług na Twoją rzecz.

11. Informacja o profilowaniu
Twoje dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym również profilowaniu. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej.